CoVadem Research - Samenwerken aan de slimste haven ter wereld

Havenbedrijf Rotterdam en CoVadem gaan zich samen inzetten voor een slimme duurzame haven van Rotterdam.  De kick of van het TKI-samenwerkingsproject, medegefinancierd door SmartPort, vond 28 juni plaats en de planning is om eind 2017 de resultaten te leveren. 

Rotterdam wil in 2030 de slimste en beste haven ter wereld zijn: koploper op het gebied van effectiviteit, kwaliteit en duurzaamheid. Een inspirerende en uitdagende ambitie waar CoVadem graag aan bijdraagt. Doel van het project is om CoVadem data te gebruiken om de bodemligging en CO2-emissie van de haven in kaart te brengen. Beter beeld van deze twee factoren gaat de haven helpen met effectief asset-management, betere benutting van de infrastructuur en duurzaamheidsambities. 

Uitstoot binnenvaartschepen in kaart
Om te zorgen voor maximale productiviteit terwijl voldoen aan de steeds strenger wordende emissie-eisen wil het Havenbedrijf Rotterdam op elk moment een betrouwbaar beeld kunnen geven van onder meer de CO2-uitstoot. Zowel actueel als historisch. Daarvoor worden modellen gebruikt. Om tot betrouwbare uitkomsten te komen is de input in zo’n model cruciaal. In deze verkenning gaan we kijken hoe geaggregeerde, werkelijk gemeten gegevens kunnen bijdragen aan een betere input in de modellen, en daarmee een uitkomst die beter overeenkomt met de werkelijkheid. Voor deze verkenning wordt met geanonimiseerde, gegevens gewerkt.

Patrouilleboten worden ook CoVadem deelnemers!
Ter ondersteuning van de gezamenlijke verkenning zal het havenbedrijf een aantal eigen schepen toevoegen aan de CoVadem vloot. Wij voorzien die schepen van een CoVadem Box. Daarbij wordt ook gekeken of de aanwezige verbruik en emissiesensoren kunnen worden aangesloten om zo real time de eigen prestaties te kunnen monitoren.

Bodemverandering monitoren
Sedimentatie in de havenbekkens beter begrijpen en kunnen voorspellen kan helpen om het proces van baggeronderhoud verder te optimaliseren. Door de inzet van CoVadem wordt er continue, veel vaker en mogelijk op meer plekken dan nu het geval is data verzameld. Met hoogfrequentere data kan inzicht worden verkregen over gebieden waar nu nog weinig over bekend is, denk aan ligplaatsen. En door diepte-informatie direct te koppelen aan hydro-meteo invloeden en scheepsbewegingen worden aanslibbings-en erosieprocessen inzichtelijk gemaakt. 

Slib, zout en getij
De bodemligging in het Rotterdamse havengebied is een stuk complexer dan bijvoorbeeld een zandig rivierengebied. Dit komt omdat de bodem in het havengebied beïnvloed wordt door getij, deining, zoutgradiënten en de bodemsamentelling: een zachte slibbodem. Dit heeft een effect op de CoVadem metingen. Belangrijk in dit onderzoek is dan ook om de CoVadem bodemligging ondanks deze invloeden zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. 

Bovenstaande illustratie laat goed zien hoe de vloot van CoVadem al een behoorlijk dekkende informatiebron begint te worden, ook voor de Rotterdamse havens.

Bovenstaande illustratie laat goed zien hoe de vloot van CoVadem al een behoorlijk dekkende informatiebron begint te worden, ook voor de Rotterdamse havens.

De projectleiding van dit project is in handen van Rolien van der Mark (Deltares). Bij het Havenbedrijf Rotterdam is Herman Meijer (HbR) verantwoordelijk. Via de informatiebutton onderaan dit bericht brengen wij u graag in contact.

*) Dit project is een TKI project. Het project wordt medegefinancierd door Smartport.